โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน : สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บริษัท เอสจีแอลโลจิสติกส์แมเนจเม้นท์ ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน จากสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารองค์กร ให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้เห็นถึงผลลัพธ์ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการในระยะเวลา 2 เดือน กระบวนการการทำงานในแต่ละฝ่าย ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับต้นทุนที่มีการใช้ที่ลดลง ขอขอบคุณ สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์อนันต์ ดีโรจน์วงศ์

More

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง” โดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง” โดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ BLU-O RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เมเจอร์รัชโยธิน     สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดยนาง มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ เมเจอร์รัชโยธิน ได้รับเกียรติจาก   พลเอกจรัล

More

เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประจำปี 2557

เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประจำปี 2557 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 17 กันยายน 2557  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ และวุฒิบัตรแก่ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจ ประจำปี 2557 และมอบวุฒิบัตรแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเปิดการสัมมนา “การสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยพิชิต AEC”   โดย บริษัท  เอส จี แอล โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับวุฒิบัตร รับรองการผ่านการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ.2557

More