เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประจำปี 2557

เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประจำปี 2557 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 17 กันยายน 2557  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ และวุฒิบัตรแก่ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจ ประจำปี 2557 และมอบวุฒิบัตรแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเปิดการสัมมนา “การสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยพิชิต AEC”   โดย บริษัท  เอส จี แอล โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับวุฒิบัตร รับรองการผ่านการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ.2557

More