โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน : สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บริษัท เอสจีแอลโลจิสติกส์แมเนจเม้นท์ ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน จากสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารองค์กร ให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้เห็นถึงผลลัพธ์ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการในระยะเวลา 2 เดือน กระบวนการการทำงานในแต่ละฝ่าย ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับต้นทุนที่มีการใช้ที่ลดลง ขอขอบคุณ สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์อนันต์ ดีโรจน์วงศ์

More